Start Aktuellt Hemlöshet Hiv & Hepatit Hälsocenter Tomtebo Internationellt Samarbeten Ekonomi Volontärer Kontakt
 

 

convictus logo
Resultat & Statistik•
 
 
 
 
 
 
 


Resultat & Statistik


Dokumentation hos Convictus

I Convictus arbetar vi sedan flera år med noggrann dokumentation för att kunna redovisa resultat på ett seriöst och välunderbyggt sätt. För att klara detta har vi en dokumentatör som handleder alla Convictus enheter och sammanställer diagram och tabeller. Han hjälper med att utforma enkäter, utveckla redovisningsblanketter mm.

BRYGGAN HJORTHAGEN 2017
Diagrammet visar:
det genomsnittliga antalet gäster per dag med avseende på ursprung för respektive månad.

logo Bryggan Hjorthagen antal gäster/dag

Diagrammet visar:
totala antalet länkningar inom respektive kategori, per månad.
(Sjukvård, frivilligorganisationer, rättsvård, övriga myndigheter.)

logo Bryggan Hjorthagen antal länkningar/månad

BRYGGAN VANTÖR 2017
Diagrammet visar:
min‐, median‐ och maximalvärdet av totalt gästantal per dag.

logo Bryggan Vantör totalt gästantal/dag

Diagrammet visar:
antalet länkningar till och från socialtjänst, sjukvårdsinrättning
och rättsvårdande aktörer samt antalet ärenden.


logo Bryggan Vantör antalet länkninga/månad

RÅD & STÖD 2017
Diagrammet visar:
det genomsnittliga antalet gäster med avseende på kön per månad.

logo Råd & Stöd antalet gäster/månad

Diagrammet visar:
det totala antalet länkningar per månad för respektive kategori.
(Sjukvård, frivilligorganisationer, rättsvårdande, övriga myndigheter.)

logo Råd & Stöd antalet länkningar/månad

UPPSÖK 2017
Diagrammet visar:
hur de 133 länkningarna rörande frivilligorganisationer är fördelade mellan de olika aktörerna och verksamheterna.

logo Uppsök antalet länkningar till frivilligorganisationer

Diagrammet visar:
antalet länkningar rörande sjukvård uppdelat i angivna kategorier.

logo Uppsök antalet länkningar till sjukvård


CONVICTUS HÄLSOCENTER 2017
Diagrammet visar:
hur många gånger som respektive aktivitet har erbjudits.

logo Convictus Hälsocenter antal tillfällen för respektive aktivitet

Diagrammet visar:
ackumulerade antalet tillfällen då yoga erbjudits samt det ackumulerade antalet tillfällen då män och kvinnor deltagit.

logo Convictus Hälsocenter Yoga ackumulerade värden


BRYGGAN HJORTHAGEN 2016

Diagrammet visar:
Diagrammet visar antalet timmar som respektive aktör har arbetat på Bryggan Hjorthagen under angivna månader.

logo Bryggan Hjorthagen Antalet timmar/aktör 2016

Diagrammet visar:
Diagrammet visar genomsnittliga antalet gäster med avseende på ursprung för respektive veckodag under hela 2016.

logo Bryggan Hjorthagen antalet gäster 2016

Diagrammet visar:
Diagrammet visar totala antalet länkningar inom respektive kategori, per månad.
Sjukvård: Somatisk vård, HIV‐fokus och Läkare i världen. Frivilligorg.: Crossroads, Stadsmissionen, Gula Änglarna, Ny Gemenskap, Frälsningsarmén och Noaks Ark.
Rättsvårdande: Gatujurister, Frivård, Polis, Migrationsdomstolen och Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar.
Övriga myndigheter: Skatteverket,
Försäkringskassan, Migrationsverket, Fastighetskontor, Arbetsförmedling, Transportstyrelsen och Skolverket.

logo Bryggan Hjorthagen Antal länkningar 2016

BRYGGAN VANTÖR 2016
Diagrammet visar:
Diagrammet visar antalet länkningar till och från socialtjänst, sjukvårdsinrättning och rättsvårdande aktörer samt antalet ärenden. Redovisat månadsvis för årets månader
då verksamheten hållit öppet.


logo Bryggan Vantör antalet länkningar 2016

Diagrammet visar:
Diagrammet visar det totala antalet timmar av personer inom respektive kategori arbetat på Bryggan Vantör under hela 2016.

LOGO Bryggan Vantör antalet timmar/aktör 2016

Diagrammet visar:
Diagrammet visar det genomsnittliga antalet gäster per dag för respektive månad 2016. Data är uppdelat med avseende på kön och ursprung. Värdena för respektive
kategori är skrivet inuti eller ovanför aktuell stapel. Totalsumman avläses mot y‐axeln.


logo Bryggan Vantör antalet gäster/dag 2016

CONVICTUS RÅD & STÖD 2016
Diagrammet visar:
Diagrammet visar det genomsnittliga antalet gäster med avseende på kön per veckodag under hela 2016. Totalt 199 dagars dokumentation av gäster.

logo Convictus Råd & Stöd antalet gäster 2016

Diagrammet visar:
Diagrammet visar det totala antalet länkningar respektive kategori, värdena redovisas månadsvis. Sjukvård: Somatisk vård, psykiatrisk vård, Tandläkare och Sprututbytet.
Frivilligorg.: Crossroads, Convictus, Situation Stockholm, Musketörerna, Gula Änglarna, Frälsningsarmén, Klaragården, Boende, Kvinnorqulan och Stadsmissionsgården.
Rättsvårdande: Frivård, Kriminalvård, Domstol, Advokat, Delgivning och Polis. Övriga myndigheter: Skatteverket och Migrationsverket.

logo Convictus Råd & Stöd antalet länkningar 2016

Diagrammet visar:
Diagrammet visar antalet timmar under hela 2016 som Råd & Stöds personal befunnit sig hos Sprututbytet och Polisen, samt antalet timmar på telefon med Polisen för att
boka ID‐ärenden. Hos Sprututbytet så har 50 längre samtal förts under 83 timmar, hos polisen har ID‐kortsärenden hanterats vid totalt 307 tillfällen under 174 timmar.


logo Convictus Råd & Stöd Antalet timmar/insatser 2016

CONVICTUS UPPSÖK/HIV- OCH HEPATITARBETE 2016
Diagrammet visar:
Diagrammet visar det totala antalet länkningar inom respektive kategori under hela 2016. Totalt finns 930 länkningar redovisade i detta diagram.

logo Convictus Uppsök det totala antalet länkningar 2016

Diagrammet visar:
Diagrammet visar antalet besök inom respektive kategori under hela 2016.

logo Convictus Uppsök antal besök 2016

Diagrammet visar:
Diagrammet visar det ackumulerade antalet längre samtal med män och kvinnor. Totalt 343 längre samtal, 69% män och 29% kvinnor.


logo Convictus Uppsök antalet längre samtal 2016

CONVICTUS HÄLSOCENTER 2016
Diagrammet visar:
Diagrammet visar det ackumulerade antalet tillfällen då yoga erbjudits samt det ackumulerade antalet tillfällen då män och kvinnor deltagit.

logo Convictus Hälsocenter antalet yogatillfällen 2016

Diagrammet visar:
Diagrammet visar det ackumulerade antalet tillfällen då massage erbjudits samt det ackumulerade antalet massage givna till män och kvinnor.

logo Convictus Hälsocenter antalet massagetillfälen 2016

Diagrammet visar:
Diagrammet visar antalet tillfällen/dagar som angivna aktiviteter hållits respektive månad.

logo Convictus Hälsocenter antalet aktiviteter 2016

HJORTHAGEN 2015

Diagrammet visar:
Antalet timmar som respektive aktör har arbetat på Bryggan Hjorthagen under angivna månader.

Hjorthagen Bryggan Hjorthagen 2015

Diagrammet visar:
Totala antalet länkningar inom respektive kategori, per månad.
Sjukvård: Somatisk vård, psykiatrisk vård, Läkare i världen och Röda Korsets vård för papperslösa. Frivilligorg.: Crossroads, Stadsmissionen, Gula Änglarna, Ny Gemenskap,
Frälsningsarmén, Röda Korset och Noaks Ark. Rättsvårdande: Gatujurister, Frivård, Polis, Tingsrätt och Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar. Övriga myndigheter: Skatteverket, Försäkringskassan, Kronofogden, Migrationsverket, Länsstyrelse, Fastighetskontor, Arbetsförmedling och Transportstyrelsen.


Hjorthagen Bryggan Hjorthagen 2015

Diagrammet visar:
Den procentuella andelen av totalt gästantal som svenskar, EU‐medborgare och övriga nationaliteter utgör för respektive veckodag under 2015.

Hjorthagen
Bryggan Hjorthagen 2015

BRYGGAN VANTÖR 2015

Diagrammet visar:
Antalet länkningar till och från socialtjänst, sjukvårdsinrättning och rättsvårdande aktörer samt antalet ärenden. Redovisat månadsvis för årets månader då verksamheten hållit öppet

vantör Bryggan Vantör 2015

Diagrammet visar:
Hur många dagar som respektive aktör varit på bryggan.

vantör Bryggan Vantör 2015


Diagrammet visar:
Det genomsnittliga antalet gäster per dag redovisat månadsvis från och med februari 2006 till och med december 2015. Den kraftiga dippen vid januari 2009 beror på att Bryggan Vantör endast hade öppet tre dagar på grund av omfattande köksrenovering.

vantör
Bryggan Vantör 2015


CONVICTUS RÅD & STÖD 2015
Diagrammet visar:
Maximal‐, median‐ och minimalvärdet av antalet gäster per dag för respektive månad.

råd
Råd & Stöd 2015

Diagrammet visar:
Antalet länkningar per månad under 2015 rörande respektive kategori. Sjukvård: Somatisk vård, psykiatrisk vård och Sprututbytet. Frivilligorg.:
Crossroads, Convictus, Situation Stockholm, Musketörerna, Gula Änglarna, Frälsningsarmén, Klaragården, Bostället och Stadsmissionsgården. Rättsvårdande: Frivård,
Kriminalvård, Domstol, Advokat, Delgivning och Polis. Övriga myndigheter: ID‐kort, Skatteverket och Arbetsförmedling.


råd
Råd & Stöd 2015

Diagrammet visar:
Det ackumulerade antalet timmar som personal från Råd & Stöd har varit på Sprututbytet under respektive år. Arbetet på sprututbytet handlar om att
informera om Convictus verksamhet samt etablera kontakt med både personal och patienter.

råd Råd & Stöd 2015


C
ONVICTUS U PPSÖK/HIV- OCH HEPATITARBETE 2015
Diagrammet visar:
Det totala antalet länkningar inom respektive kategori under hela 2015. Totalt finns 637 länkningar redovisade i detta diagram.

uppsök
Convictus Hiv- och hepatitarbete 2015

Diagrammet visar:
Antalet besök på respektive plats under hela 2015.

uppsök
Convictus Hiv- och hepatitarbete 2015

Diagrammet visar:
Det ackumulerade antalet längre samtal med män och kvinnor.

uppsök
Convictus Hiv-och hepatitarbete 2015


CONVICTUS HÄLSOCENTER 2015
Diagrammet visar:
Det ackumulerade antalet tillfällen då yoga erbjudits samt det ackumulerade antalet tillfällen då män och kvinnor deltagit.

hälsocenter
Convictus Hälsocenter 2015

Diagrammet visar:
Det ackumulerade antalet tillfällen då sjukgymnastik erbjudits samt det ackumulerade antalet behandlingar givna till män och kvinnor.

hälsocenter
Convictus Hälsocenter 2015

Diagrammet visar:

Det ackumulerade antalet tillfällen då massage erbjudits samt det ackumulerade antalet massage givna till män och kvinnor.

hälsocenter
Convictus Hälsocenter 2015

BRYGGAN HJORTHAGEN 2014
Diagrammet nedan visar:
Fördelningen icke Eu-medborgare inom gästgruppen
Antalet länkningar per dag
Samarbeten – antalet tillfällen, timmar och insatser

hjorthagen
Bryggan Hjorthagen 2014

Diagrammet nedan visar:
Eu-medborgare inom gästgruppen per dag
Genomsnittliga antalet gäster per dag för resp månad
Procentuell andel av respektive gästgrupp per veckodag

jhorthagen
Bryggan Hjorthagen 2014

Diagrammet nedan:
En gång/vecka erbjuds hemlösa i Tessinparken på Östermalm skjuts med Convictusbussen till Bryggan Hjorthagen Diagrammet visar det ackumulerade antalet tillfällen januari – augusti 2014 som skjuts från Tessinparken erbjudits samt det ackumulerade antalet gäster som åkt med denna skjuts.

tessin
antalet skjutsar från Tessinparken


RÅD & STÖD 2014
Diagrammet nedan visar:
Ackumulerat antal nya gäster 2009–2014
Antal gäster per dag resp månad
Antal män/kvinnor per dag

råd stöd Råd & Stöd 2014

Diagrammet nedan visar:
Antal länkningar per månad
Genomsnittligt antal länkningar per dag, månadsvis

Antal timmar och insatser hos respektive aktör

råd o stöd
Råd & Stöd 2014


BRYGGAN VANTÖR 2014
Diagrammet nedan visar:
Gäster per dag Socialtjänst per månad 2006-2014
Antal länkningar per månad
Antal gäster per dag för resp månad


Vantör
Bryggan Vantör 2014

Diagrammet nedan visar:
Gäster och luncher per dag 2006-2014
Totalt gästantal per dag 2011-2014
Antal dagar per aktör


Vantör
Bryggan Vantör 2014


CONVICTUS HÄLSOCENTER 2014 - för människor på väg ur hemlöshet/beroende

Diagrammet nedan visar:
Antalet unika män per aktivitet
Antalet unika kvinnor per aktivitet samt totalt
Antalet tillfällen per månad

Hälso
Hälsocenter 2014

Diagrammet nedan visar:
Sjukgymnast – ackumulerade värden
Massage – ackumulerade värden
Yoga – ackumulerade värden

hälso
Hälsocenter 2014

UPPSÖKANDE VERKSAMHET 2014
Diagrammet nedan visar:

Antal dagar, platser, samtal, länkningar
Antal besök med avseende på plats
Antal dagar på fältet per månad

Uppsök
Uppsök 2014

Diagrammet nedan visar:
Antal länkningar
Antal besök permkategori
Organisationer antal besök

uppsök
Uppsök 2014

CONVICTUS HÄLSOARBETARE 2014
Diagrammet nedan visar:
Antal behandlingar med avseende på plats
Antal patienter med avseende på ålder
Behandlingar 2013-2014

Hälsoarbetare
Hälsoarbetare 2014

Convictus har testat och vaccinerat sedan 2007
Convictus är den första ideella organisationen i Sverige som började med att testa för hiv och hepatit på fältet där missbrukare finns, så kallad ”målgruppsanpassad testning”. Alltså erbjuda hjälpen där målgruppen (i det här fallet injektionsmissbrukare) befinner sig i sin vardag. Med hjälp av en infektionssjuksköterska har Convictus erbjudit testning och vaccination vid 325 tillfällen på en rad olika ställen i stockholmsregionen.

vaccin
Antal testningar och vaccinationer 2007-2012 
collage
präst
   F I L M
  Per  
    Klicka på bilden

Patrick Hur många behandlingar av sjukgymnast har fullföljts inom Convictus under en viss tid? Det är frågor vi kan svara på.

Cykel Hur många samtal och länkningar till hjälpinsatser utförs från Cykelprojektet? Liknande frågor vi kan svara på.

Cecilia Hur många massagebehandlingar har genomförts en viss period? Liknande frågor vi kan svara på.

Gunilla Hur många gäster äter lunch på en Brygga en viss tid? Liknande frågor vi kan svara på.

Präst Hur många timmar i veckan hjälper församlingar Convictus? Liknande frågor vi kan svara på.

Pär Dokumenterar och sammanställer resultaten i diagram och tabelle. Klicka på bilden och hör Pär berätta om sitt jobb.

tommy

Convictus Råd & Stöd ligger vid Odenplan.
Där är Tommy föreståndare.


dino

På dagverksamheten Bryggan Vantör är Marius köksansvarig
och Dino föreståndare.

yoga

Volontärerna Amanda och Viktoriya har lett yogaklasser
på Convictus Hälsocenter under 2017.

statistik

 
Convictus är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening med 90-konto: 90 05 56-2